Regulamin

 1. §1

  Przedmiot Regulaminu

  1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Elemis” przy ulicy Turystycznej 1 w Starych Jabłonkach, zwanym dalej Ośrodkiem.
  2. Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Ośrodku.
  3. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
  4. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka.
  5. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji Ośrodka.
  6. Tabliczki piktogramowe i informacyjne umieszczone na terenie Ośrodka i wokół niego stanowią integralną część Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania informacji zamieszczonych na tabliczkach piktogramowych i informacyjnych.
 2. §2

  Doba hotelowa

  1. Domki w Ośrodku wynajmowane są na doby hotelowe.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 10.00 dnia następnego.
 3. §3

  Meldunek i rezerwacja

  1. Zameldowanie w Ośrodku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  2. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, a w szczególności wyrządził szkodę w mieniu Ośrodka lub mieniu innych Gości albo spowodował szkodę na osobie Gościa, pracownika lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gościom lub funkcjonowanie Ośrodka.
  3. Podczas meldunku wydawany jest klucz do domku. Każdy Gość ma obowiązek zwrócić wydany klucz najpóźniej w chwili wymeldowania z domku.
  4. Gość nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
  5. Osoby nie zameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Ośrodka od godz. 8:00 do godz. 22:00. Po 22:00 na terenie Ośrodka nie mogą przebywać osoby nie zameldowane.
  6. Przebywanie osób niezameldowanych w domku Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego domek Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do domku. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej z cennika dostępnego w Recepcji Ośrodka o ile Ośrodek wyrazi zgodę na jego dalsze pozostawanie w domku.
  7. W przypadku wpłacenia zadatku niestawienie się Gościa w Ośrodku do godziny 9:00 rano dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił Ośrodka telefonicznie, mailowo na adres recepcja@elemis.mazury.pl.
 4. §4

  Cisza nocna

  1. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
  2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z Ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.
  3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne szkody oraz do opuszczenia Ośrodka.
 5. §5

  Odpowiedzialność Gości

  1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy osób Go odwiedzających.
  2. Z chwilą przejęcia kluczy do domku Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie oddane do użytkowania. Niezwłocznie po wejściu do domku Gość jest zobowiązany do sprawdzenia faktycznego stanu wyposażenia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek różnic czy braków w wyposażeniu domku, fakt ten należy zgłosić do recepcji Ośrodka nie później niż w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone wady, braki i usterki odpowiada aktualnie zameldowany w domku Gość.
  3. Każdorazowo Gość opuszczający domek, ze względów bezpieczeństwa, powinien zamknąć okna, wyłączyć telewizor z kontaktu, zgasić światła, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
  4. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
  5. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
  6. W przypadku zagubienia klucza, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
  7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych, tosterów i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia, jak również zabronione jest używanie ognia otwartego, palenie tytoniu, wyrobów tytoniowych a także innych substancji.
  8. W domku nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
  9. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w domkach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. W przypadku dokonania zmian (np. przestawienia mebli) przed wymeldowaniem Gość zobowiązany jest przywrócić układ domku do stanu pierwotnego.
  10. Zabrania się siadania na barierkach tarasów.
  11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
  12. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  13. W Ośrodku zabronione jest:
   1. zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa,
   2. zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka zakłócające pobyt innym Gościom,
   3. zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
   4. korzystanie z grilla na balkonie domku,
   5. parkowania samochodów na terenie Ośrodka przy domku (nie dotyczy domków o numerach 4, 5, 6 i 7).
  14. Dopuszcza się wjazd pojazdem pod domek w dniu przyjazdu i wyjazdu Gościa, za uprzednim uzyskaniem zgody personelu Ośrodka, w celu umożliwienia Gościom Ośrodka rozpakowania/zapakowania rzeczy osobistych i przeniesienia ich z pojazdu do domku lub odwrotnie. Okres postoju pojazdu w takich celach nie może przekraczać 1 godziny .
  15. Tylko właściciele Ośrodka mogą zezwolić na postój w innym miejscu niż wyznaczone.
 6. §6

  Odpowiedzialność Ośrodka

  1. Odpowiedzialność Ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu Ośrodka.
  2. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.
  3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu, na terenie Ośrodka lub poza terenem Ośrodka.
  4. Wybrane obszary Ośrodka są monitorowane.
 7. §7

  Zwrot rzeczy pozostawionych

  1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
  2. W przypadku nie otrzymania od Gościa takiej dyspozycji Ośrodek przechowa rzeczy przez 3 miesiące.
  3. Artykuły spożywcze nie będą przechowywane.
 8. §8

  Pobyt zwierząt domowych

  1. Ośrodek przyjmuje Gości wraz z ich pupilami – zwierzętami domowymi. Przyjęcie w Ośrodku zwierzęcia domowego powinno być poprzedzone zgłoszeniem podczas rezerwacji domku.
  2. W Ośrodku przebywać mogą tylko zwierzęta domowe.
  3. Psy i inne mogące stworzyć zagrożenie zwierzęta muszą być prowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
  4. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: wyprowadzania zwierząt poza teren Ośrodka, zabrania się wprowadzania zwierząt do stołówki, na teren placu zabaw dla dzieci oraz na sprzęt wodny.
  5. Właściciele zwierząt muszą posiadać dla nich posłanie.
  6. .Właściciele zwierząt muszą natychmiast sprzątać nieczystości pozostawione przez nie na terenie Ośrodka. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez pracownika Ośrodka.
  7. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione samo w domku dłużej, niż wynika to z jego indywidualnych potrzeb fizjologicznych. W przypadku, gdy pracownicy Ośrodka będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w domku zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie Ośrodka, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, właściciele Ośrodka będą starali się skontaktować z właścicielem zwierzaka w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, Ośrodek zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do domku gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z Ośrodka. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych pokrywa właściciel zwierzęcia.
  8. Właściciele są odpowiedzialni za zachowanie przez swoje zwierzęta ciszy w Ośrodku i nie zakłócanie spokoju innym gościom. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych gości, bądź personelu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z Ośrodka.
  9. Wszystkie szkody w mieniu Ośrodka, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez właścicieli Ośrodka, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierzęcia.